วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

แผนภูมิโครงสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแผนภูมิโครงสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                ประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่หลักหรือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2534  กำหนดไว้ว่า องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่

เคารพสักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้  จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องใด ๆ  มิได้    ในระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นกลางทางการเมือง  คือจะไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะ  เมื่อใดบ้านเมืองมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น  พระองค์จะทรงอยู่ในฐานะพระประมุข            การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบัน  เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมาตรีเป็นผู้นำคณะรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆ  ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งการปกครองออกเป็น  3  ส่วนคือ
                1.  การปกครองส่วนกลาง  มีลักษณะเป็นการรวบอำนาจ  ได้แก่  สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  ทบวง  มีรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารราชการแต่ละกระทรวงจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นสัดส่วน  อันจะทำให้แต่ละกระทรวงปฏิบัติภารกิจบังเกิดผล  การบริหารงานแบ่งออกเป็นกรม  กรมแบ่งเป็นกอง  มีข้าราชการรับผิดชอบบริหารงานตามลำดับ
                2.  การปกครองส่วนภูมิภาค  เป็นการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางเพื่อสร้างเอกภาพและความมั่นคงของประเทศ  การบริหารงานแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆ  มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด  แต่ละจังหวัดแบ่งส่วนราชการออกเป็นอำเภอ  มีข้าราชการคอยปกครองดูแล
                3.  การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการกระจายอำนาจได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.)  เทศบาล  และการปกคอรงแบบพิเศษ  ได้แก่  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
                -  กรุงเทพมหานครมีการปกครองและการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2518  มีทรัพย์สินรายได้  และเจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง  มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม