วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

ความหมาย บ่อเกิดและวัตถุแห่งหนี้ การไม่ชำระหนี้ การไม่ชำระหนี้ (ต่อ) การรับช่วงสิทธิ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้และการเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ บุริมสิทธิ ( ต่อ ) ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้ ความระงับแห่งหนี้ ( ต่อ ) ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น ความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดและนิรโทษกรรม จัดการงานนอกคำสั่งและลาภมิควรได้

แนวข้อสอบ กฎหมาย แพ่ง 2.pdf สรุปกฎหมายแพ่ง 2

กฎหมายแพ่ง 2 หนี้ ละเมิด
เนื้อหาของกฎหมายแพ่ง 2 หน่วยเน้น หน่วยที่ 2,4,7,8,11,12,13 ที่นำมาออกข้อสอบอัตนัย มี 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เรื่องการไม่ชำระหนี้ (หน่วยที่ 2 ) และการรับช่วงสิทธิ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ และการเพิกถอนการฉ้อฉล (หน่วยที่ 4) มีมาตราที่ควรให้ความสนใจดังนี้
เรื่องที่ 1 เรื่องการไม่ชำระหนี้ (หน่วยที่ 2)
1. กำหนดชำระหนี้ และกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัด มาตรา 203**, 204**, 206 ออกสอบทุกรอบ
2. ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัด มาตรา 205*
3. ผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด มาตรา 215*, 216, 217**
4. การชำระหนี้ที่ตกเป็นพ้นวิสัย มาตรา 218**, 219**
5. ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด มาตรา 224*
6. กรณีที่ถือว่าเจ้าหนี้ผิดนัด มาตรา 207, 210
7. ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเจ้าหนี้ผิดนัด มาตรา 211, 212
8. ผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัด มาตรา 221
ข้อสอบส่วนใหญ่ออกเรื่องลูกหนี้ผิดนัด มากกว่าเรื่องเจ้าหนี้ผิดนัด ส่วนเรื่องค่าสินไหมทดแทนในการชำระหนี้ไม่เคยออกเป็นข้อสอบอัตนัย

เรื่องที่ 2 เรื่อง การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (หน่วยที่ 4)
1. เรื่องรับช่วงสิทธิ ช่วงทรัพย์ มาตรา 226, 229, 230 แต่ไม่ค่อยนำมาออกข้อสอบ
2. เรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ มาตรา 233**,236
3. เรื่องการขอเพิกถอนการฉ้อฉล มาตรา 237**,238, 239, 240*

กลุ่มที่ 2 เรื่องเจ้าหนี้ลูกหนี้หลายคน และโอนสิทธิเรียกร้อง (หน่วยที่ 7-8)
เรื่องที่ 1 เจ้าหนี้ลูกหนี้หลายคน (หน่วยที่ 7)
1. กรณีที่ถือว่าการชำระหนี้สามารถแบ่งกันได้ มาตรา 290**
2. เรื่องลูกหนี้หลายคน มาตรา 290**, 292, 293, 294, 295, 296**, 301
3. เรื่องเจ้าหนี้หลายคน มาตรา 297*, 298, 299, 300
ข้อสอบมักออกเรื่องลูกหนี้ร่วม มากกว่าเรื่องเจ้าหนี้ร่วม

เรื่องที่ 2 การโอนสิทธิเรียกร้อง (หน่วยที่ 8) มีมาตราที่ควรให้ความสนใจคือ มาตรา 303*, 304, 305*, 306**, 308** ไม่ออกเรื่องการโอนหนี้ที่ต้องพึงชำระตามเขาสั่ง
กลุ่มที่ 3 เรื่องละเมิด (หน่วยที่ 11-13)
1. ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง มาตรา 420***, 423*, 432*, 428
2. ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของบุคคลอื่น มาตรา 425**, 426*, 427**, 429*, 430* จะต้องมีการกระทำของบุคคลอื่นที่เป็นละเมิดตามมาตรา 420 ก่อนเสมอ
3. ความรับผิดเพื่อละเมิดเนื่องจากความเสียหายจากทรัพย์ มาตรา 433**, 434*, 435*, 436*, 437**
ให้ระมัดระวังในการเขียนตัวบท โดยเฉพาะมาตรา 420 ตัวบทใช้คำว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ใช่จงใจประมาทเลินเล่อ เพราะการประมาทเลินเล่อไม่สามารถมีการกระทำโดยจงใจได้

เรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ไม่นำมาออกเป็นข้อสอบอัตนัย
วิชากฎหมายแพ่ง 2 ถือว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากในสาขานิติศาสตร์ พยายามทำความเข้าใจให้เป็นลำดับขั้นตอน เพราะการเข้าใจเรื่องหนี้ที่ดี ย่อมสามารถทำให้เข้าใจเรื่องเอกเทศสัญญาต่างๆได้ดี เพราะเอกเทศสัญญาต่างๆนั้นก่อให้เกิดหนี้ทั้งสิ้น พยายามอ่านเอกสารการสอนและค่อยๆท่องตัวบท ตัวบทอาจจะค่อนข้างยากเพราะเป็นภาษาไทยสมัยเก่า แต่ถ้าใช้ความพยายามก็สามารถสอบผ่านได้ไม่ยาก ขอให้โชคดีครับ


ที่มา  http://nitistou.wordpress.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม