วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายมหาชน

                                                                                                                                                                                                                 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎมายมหาชน ปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชน ความรู้ทั่วไปกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร องค์กรตุลาการ สิทธิเสรีภาของประชาชน การควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัติ หลักทั่วไปแห่งกฎหมายปกครอง ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน บริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาลปกครอง
แนวข้อสอบเก่า กฎหมายมหาชน.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม