วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายแรงงาน

แนวคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน การคุ้มครองการใช้แรงงาน ค่าตอบแทนในการทำงาน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน และกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การเลิกจ้างและค่าชดเชย กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม องค์การทางแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การเจรจาต่อรองและการระงับข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและการนัดหยุดงาน การกระทำอันไม่เป็นธรรม กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ การจัดตั้งและการดำเนินงานศาลแรงงาน วิธีพิจารณาคดีแรงงาน

1 ความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม