วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 พัฒนาการกำเนิดความคิดทางกฎหมาย วิวัฒนาการระบบกฎหมาย ที่มา ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย กฎหมายกับการพัฒนาสังคม การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางนิติศาสตร์ การบัญญัติกฎหมาย หลักการใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบศาลของไทย กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม การประกอบวิชาชีพกฎหมาย และจรรยาบรรณของนักกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม