วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทักษะชีวิต


ทักษะชีวิตกับการดำรงตนในสังคม การคิด การวิเคราะห์ การอ้างเหตุผล การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การแสวงหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาความรู้ การเข้าใจตนเอง การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชีวิตการทำงาน บุคลิกภาพและมารยาทสังคม การบริหารตนเอง การเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวัน ความคิดสร้างสรรค์ ชีวิตครอบครัว คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม