วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายระหว่างประเทศ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขตแดนและเขตอำนาจรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายประเทศกับกฎหมายภายใน สนธิสัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้กำลังทางทหาร ความรับผิดชอบของรัฐ กฏหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ กฎหมายการทูต กฎหมายทะเล กฎหมายว่าด้วยสัญชาติและนิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล และการยอมรับและบังคับคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม