วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

สมาชิกของเนติบัณฑิต มี 5 ประเภท


สมาชิกของเนติบัณฑิต  มี 5 ประเภท คือ


1.สามัญสมาชิก คือผู้ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนฯ 

2.วิสามัญสมาชิก คือผุ้ที่สอบไล่ได้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งเนติบัณฑิตสภาเห็นว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเทียบเท่าหลักสูตร มธ. ในปัจจุบันนี้ได้แก่หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง การเป็นวิสามัญสมาชิกมีความสำคัญมากเพราะถึงแม้จะสอบเป็นเนติบัณฑิตไม่ได้ แต่ก็เป็นทนายความได้ 

3.สมาชิกสมทบ แต่เดิมหมายถึงบุคคลที่เป็นทนายความชั้นสอง ต่อมาได้ยกเลิกทนายความชั้นสอง จึงไม่มีสมาชิกสมทบอีก จนกระทั่งเมื่อปี 2531 มีการเรียกร้องจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชนซึ่งเนฯ ยังไม่เทียบหลักสูตรให้เท่ากับของ มธ. จึงเป็นวิสามัญสมาชิกไม่ได้ เมื่อเป็นสมาชิกวิสามัญไม่ได้ก็ว่าความไม่ได้  เลยจัดผู้จบจากสถาบันเอกชนให้เป็นสมาชิกสมทบ เมื่อได้ใบประกอบวิชาชีพจึงว่าความได้ แต่หลังจากปี 2542 เนฯ ก็ได้เพิ่มข้อบังคับข้อ 5(2) ให้ผู้จบจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงฯ รับรอง และผ่านการอบรมวิชาว่าความหรือฝึกหัดในสำนักงานแล้วเป็นวิสามัญสมาชิกได้ จึงเป็นไปได้ว่าจะไม่มีผู้ใดประสงค์จะเป็นสมาชิกสมทบอีก 

4.ภาคีสมาชิก ได้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของสำนักฝึกอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนฯ ภาคีสมาชิกนี้ไม่ถือว่าเป็นสมาชิกประเภทหนึ่ง ถือว่าเป็นเพียงนักเรียน 

5.สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้ทรงเกียรติและผู้มีความรอบรู้นิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการยกย่อและเชิญเป็นสมาชิก ปัจจุบันมีอยู่ 4 พระองค์คือในหลวง พระราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเทพฯ 

ส่วนเรื่องการสวมครุยเนฯ ในตัวบทเกี่ยวกับข้อบังคับเนติบัณฑิตสภาข้อ 17 นั้น บัญญัติว่า "สามัญสมาชิก สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิสวมเสื้อครุยเนติบัณฑิตตามกฏหมายด้วยเสื้อครุยเนติบัณฑิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม